RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pegas Oil sp. z o.o. z siedzibą w Ławach, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń (dalej również „Pegas Oil”). Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie pod adresem: Pegas Oil sp. z o.o., Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń, telefonicznie: 29 760 65 55 lub pocztą elektroniczną: gaz@pegasoil.pl, biuro@pegasoil.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu zawarcia lub wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pegas Oil na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO);
d) w celach analitycznych i statystycznych – uzasadnionym interesem Pegas Oil jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pegas Oil polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Pegas Oil (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
b) podmiotom świadczącym na rzecz Pegas Oil usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak firmy przewozowe, podmiotom windykującym należności, świadczącym usługi prawne, analityczne i marketingowe,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) bankom w zakresie realizacji płatności,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez 7 lat po jej zakończeniu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Pegas Oil w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Pegas Oil jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.