Bezpieczeństwo

Pegas Oil sp. z o.o. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, o którym mowa w art.250 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62 poz.67 z późn. zm.) oraz przekazał temu organowi program zapobiegania awariom przemysłowym.

Gaz płynny jest substancją palną,  ale nie wybuchową. Dopiero po zmieszaniu z powietrzem lub tlenem, jeśli nastąpi zapłon, spala się wybuchowo.

Temperatury zapłonu:

 • propan: 510 ºC (z powietrzem), 490 ºC ( z tlenem)
 • butan: 490 ºC (z powietrzem),  460 ºC ( z tlenem)


Granica wybuchowości w procentach objętości w mieszaninie:

 • propan: 2,12 – 9,35 (z powietrzem),   2,0 –  48 ( z tlenem)
 • butan: 1,8 – 8,5    (z powietrzem),    1,3 – 47 ( z tlenem)

Dla Pegas Oil sp. z o.o. zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych w zakładzie oraz  bezpieczeństwa  eksploatacji oferowanych produktów przez użytkowników odgrywa rolę priorytetową. Ponieważ główną przyczyną wypadków, związanych z uzyskiwaniem energii z gazu  jest lekceważenie przepisów BHP oraz zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń na gaz płynny, firma skoncentrowała swoje działania służące redukcji ryzyka  w tym kierunku. W szczegółowo opracowany i konsekwentnie realizowany program bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym  standardem, wpisują się:

 • prowadzenie działalności ściśle z obowiązującymi procedurami zapobiegania awariom,
 • minimalizacja ryzyka w związku z prowadzoną działalnością do stanu najniższego, możliwego do osiągnięcia,
 • ochrona Klientów poprzez wykorzystanie głównie metod profilaktycznych: wielokierunkowych sposobów ostrzegania, identyfikacji produktów ( poprzez uczulanie nabywców na kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców) oraz prowadzenie polityki uświadamiania w zakresie zapobiegania awariom.

 1. Informacje ogólne

  – Gaz płynny choć nie jest toksyczny to należy zachować ostrożność i stosować go zgodnie z przeznaczeniem.
  – Gaz płynny jest gazem palnym; należy go przechowywać z dala od źródła ognia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  – Faza gazowa gazu płynnego jako cięższa od powietrza, w przypadku wycieku gromadzi się w najniżej usytuowanych wgłębieniach terenu.
  – Gaz płynny powoduje uszkodzenie kauczuku, w związki z czym należy używać tylko akcesoriów przeznaczonych dla gazu płynnego.
  – Gaz płynny jest bezzapachowy, ale ze względów bezpieczeństwa jest nawaniany.

 2. Wyciek gazu w pomieszczeniu zamkniętym

  W przypadku stwierdzenia wyczuwalnego zapachu gazu, mogącego wskazywać na  wyciek należy:

  Butla
  – zakręcić  zawór na butli, odłączyć butlę od urządzenia, wynieść na zewnątrz  i umieścić w pozycji stojącej na wolnym powietrzu. Otworzyć wszystkie okna i drzwi w celu przewietrzenia pomieszczeń. Skontaktować się z dostawcą butli.

  Zbiornik
  – zakręcić kurki odbiorników gazu w pomieszczeniu. Zgasić wszystkie źródła otwartego ognia. Zamknąć zawór odcinający gaz znajdujący się na zewnętrznej ścianie budynku.
 3. Wyciek gazu na zewnątrz

  Zgasić wszystkie otwarte źródła ognia, zamknąć zawór odcinający gaz zainstalowany na zewnętrznej ścianie budynku. W przypadku dużego wycieku lub pożaru ewakuować osoby, przebywające w obszarze zagrożenia.

  Niezwłocznie powiadomić  telefonicznie  Straż Pożarną  (tel: 998 ) oraz dostawcę gazu w butli.

 1. Zbiornik i instalacje

  Teren wokół zbiornika powinien być odpowiednio zabezpieczony za pomocą ogrodzenia. W przypadku braku ogrodzenia, osłona zaworów zbiornika powinna być zamknięta na klucz. Klucz powinien być przechowywany w dostępnym miejscu. Rośliny wokół zbiornika należy systematycznie  nisko przycinać. Nie należy stosować środków chwastobójczych na bazie chloranu ze względu na zagrożenie pożarem. Nie należy składować śmieci i łatwopalnych materiałów w pobliżu zbiornika.

  Przy instalacji gazowej mogą pracować tylko osoby przeszkolone w zakresie przewidzianym dla  obsługi tego typu urządzeń. Nie wolno dokonywać czynności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania instalacji takich jak  montaż urządzeń elektrycznych w pobliżu zbiornika lub przebudowa ścian oddzielenia przeciwpożarowego.

  W pobliżu zbiornika zabronione jest korzystanie z otwartych źródeł ognia, palenia papierosów, używania urządzeń elektrycznych.
  Użytkownik instalacji powinien zaznajomić się z instrukcją  obsługi instalacji oraz instrukcją postępowania w razie awarii.  Użytkownik instalacji powinien zaopatrzyć się w gaśnicę proszkową 9 kg, przechowywaną w dostępnym miejscu. Użytkownik powinien także umieścić w pobliżu zbiornika tabliczki informacyjne o zakazie palenia oraz grożących niebezpieczeństwach. Użytkownik powinien zapoznać się z przebiegiem rurociągów aby nie spowodować zagrożenia w wyniku  ich uszkodzenia np. podczas prac ziemnych wykonywanych w pobliżu przebiegającej instalacji.

 1. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa

  Proces alarmowania i ostrzegania pracowników Pegas Oil oraz pracowników okolicznych zakładów, a także mieszkańców najbliżej położonych domków jednorodzinnych następuje z chwilą wykrycia zdarzenia przez system eksplozymetryczny lub zauważenia przez pracownika, którego obowiązkiem jest zaalarmowanie najbliższego otoczenia i przekazanie ostrzeżenia do obiektów sąsiednich poprzez włączenie przyciskiem syreny alarmowej, a następnie niezwłoczne powiadomienie Straży Pożarnej (tel.112) oraz przełożonego.

  Dalsze alarmowanie i ostrzeganie prowadzone jest po ocenie zaistniałej sytuacji przez powiadomiony organ Straży Pożarnej.

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń