Ochrona środowiska

1. Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej jest Pegas Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Ławach, przy ul. Składowej 9, 07-411 Rzekuń.

Adres zakładu: Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń.

Strona internetowa: www.pegasoil.pl

Kierujący zakładem: Marcin Zapadka

Kontakt: tel. 29 760 65 55, 505 009 907, e-mail : biuro@pegasoil.pl

 

2. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii
Stacja rozładunku i dystrybucji gazu płynnego w Ławach, zakwalifikowana jako zakład o zwiększonym ryzyku, podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Pegas Oil Sp. z o.o. Ławy, Ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń, jako prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, dokonał zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, o którym mowa w art.250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 67 z późn. zm.) oraz przekazał w/w organowi plan zapobiegania awariom.

 

3. Opis prowadzonej działalności w zakładzie

Głównym przedmiotem działalności Pegas Oil Sp. z o.o. jest:

 • przeładunek gazu płynnego z autocystern i odwrotnie
 • magazynowanie gazu płynnego w zbiornikach stacjonarnych
 • rozlew gazu płynnego do butli gazowych
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna gazu płynnego w autocysternach i gazu w butlach

4. Charakterystyka substancji występujących na terenie Pegas Oil Sp. z o.o.

Substancjami uznanymi za niebezpieczne na terenie Pegas Oil Sp. z o.o. są skroplone gazy propan-butan.

Karta Charakterystyki gazu LPG [pdf, około 140KB]

 

5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Instrukcja alarmowania o zagrożeniu

Każdy kto zauważy pożar lub zauważy pożar lub uzyskał informację o zdarzeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do powstania paniki zaalarmować:

 1. Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, narażone na jego skutki
 2. Kierownika zakładu, właściciela obiektu
 3. Państwową Straż Pożarną – 998 lub 112

Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

Po uzyskaniu połączenia trzeba wyraźnie podać:

 1. Gdzie się pali-dokładny adres obiektu i jego nazwę
 2. Co się pali-np. zbiornik, budynek rozlewni, pojazd itp.
 3. Czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe itp.
 4. Swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego, z którego się mówi. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) dodatkowo zaalarmować:
  1. Pogotowie ratunkowe – tel. 999
  2. Policję – tel. 997
  3. Pogotowie gazowe – tel. 992
  4. Pogotowie energetyczne – tel. 991
  5. Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994
 1. Równolegle z alarmowaniem Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo – gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu zgodnie z instrukcją obowiązującą na terenie Zakładu.

 

—-

Priorytetową cechą gazu płynnego według aktualnych środowiskowych standardów ogólnoświatowych jest  niska emisyjność jego spalin porównywalna tylko z gazem ziemnym. Cecha ta, wynikająca z zastosowania procesów oczyszczania gazu ze związków siarki  przed  skierowaniem go do dystrybucji,  związana jest z  najniższym spośród innych paliw tradycyjnych negatywnym oddziaływaniem produktów spalania na środowisko. Gaz skroplony w czasie spalania emituje do środowiska przykładowo o 20% mniej dwutlenku węgla niż uwalniane jest przy spalaniu oleju opałowego oraz 50% mniej niż przy spalaniu węgla.

Emisja szkodliwych substancji podczas spalania przez wybrane paliwa (w kg/hMW):

Produkt spalania Węgiel kamienny Olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny
SO2 0,7 0,06 0,0002
NO2 0,035 0,016 0,05
CO2 1,94 0,01 0,006

Gaz płynny jest gazem nietoksycznym. Nie stanowi zagrożenia dla wód gruntowych (ponieważ nie rozpuszcza się w wodzie) ani gleby. Może być wykorzystywany jako źródło energii na obszarach chronionych. Przy spalaniu nie dymi ani nie wytwarza sadzy (nieprawidłowo wyregulowany palnik może powodować takie objawy).

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń