Gaz w butlach

Firma w ramach swojej oferty realizuje sprzedaż butli stalowych o różnych rozmiarach, spełniających wymagane prawem normy oraz świadczy usługi  napełniania  tych butli gazem płynnym. W ofercie sprzedaży ciągłej są butle turystyczne o pojemności 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg gazu oraz butle o pojemności 11 kg z przeznaczeniem w gospodarstwach domowych przed wszystkim do gotowania (kuchenki gazowe) i ogrzewania (piecyki, promienniki). Popularnym zastosowaniem gazu płynnego jako paliwa do zasilania w butlach 11 kg są wózki  widłowe.

Firma dysponuje również butlami o pojemności 33 kg. Gaz w takich butlach ze względu na większą pojemność zwykle wykorzystywany jest do ogrzewania większych pomieszczeń w sytuacjach okresowego zapotrzebowania na większy pobór energii (np. dosuszenie budynku,  czasowe ogrzanie dużej hali lub ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody podczas oczekiwania na podłączenie budynku do sieci gazu ziemnego).

 

Napełnianie gazem płynnym butli turystycznych

Gaz płynny w butlach turystycznych o pojemnościach zwykle 2 kg i 3 kg wykorzystywany jest głównie w  turystyce jako źródło energii do kuchenek gazowych, a w butlach o pojemnościach  0,5 kg i 1 kg  najczęściej do turystycznych  lamp  gazowych. Napełnianie butli turystycznych ze względów bezpieczeństwa może być dokonywane tylko w profesjonalnych rozlewniach, posiadających zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego. Niewłaściwe, a więc niezgodne z obowiązującymi  przepisami  napełnianie butli może skutkować rozległymi, groźnymi w skutkach konsekwencjami.

Firma świadczy usługi  napełniania gazem płynnym, dostarczanych przez  Klienta butli turystycznych „na poczekaniu”. Istnieje również możliwość równoczesnego zakupu  takiej butli (i napełnienia) w sklepie firmowym, znajdującym się na terenie składu podatkowego wraz z rozlewnią. Nabicie butli  gazem zawsze odbywa się po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego  butli przez wykwalifikowanych pracowników rozlewni. Ścisłe przestrzeganie procedur w tym zakresie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika butli ze względu na właściwości fizyko-chemiczne gazu LPG. Gaz ten w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu ma postać gazu. Przy ciśnieniu wynoszącym około 2,2 do 4 atm gaz  skrapla się do fazy płynnej. W butlach gaz pompowany jest przy ciśnieniu rzędu 6 atm. maksymalnie do 85% objętości. Przepełnienie butli (napełnienie butli powyżej 85% objętości) może grozić rozerwaniem butli w wyniku rozszerzania się cieczy pod wpływem rosnącej temperatury.

 

Napełnianie i sprzedaż gazu w butlach o pojemności 11 kg

Najbardziej  wszechstronne zastosowanie posiada gaz płynny w butlach o pojemności 11 kg:

1.Wykorzystanie gazu jako paliwa  do kuchenek gazowych (do gotowania).

Gaz płynny w butlach o pojemności 11 kg stanowi atrakcyjną ekonomicznie  alternatywę  dla energii elektrycznej i oleju opałowego na terenach, gdzie brak jest  dostępu do sieci gazu ziemnego.  Najbardziej korzystnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i eksploatacyjnym wykorzystania gazu płynnego jako paliwa w kuchenkach gazowych jest  użycie mieszaniny  propan-butan o proporcjach około 40:60 . Wynika to z odmiennych właściwości składników  tego gazu: choć butan posiada porównywalną kaloryczność  w stosunku do propanu, to jednak propan posiada znacznie niższą temperaturę wrzenia (czystego propanu można używać w postaci gazowej do temperatury – (minus) 42ºC, butan natomiast przestaje parować w temperaturze  około 0 ºC) , co może być przyczyną uniemożliwiającą  prawidłową pracę palników z powodu niedoboru fazy gazowej tego ostatniego składnika.

Gaz firmy Pegas Oil sp. z o.o. w butlach 11 kg można zakupić:

  • bezpośrednio w siedzibie firmy (poprzez wymianę własnej, pustej butli Klienta na pełną butlę; napełnienie własnej, pustej butli Klienta przez pracowników w rozlewni lub równoczesne nabycie i gazu i butli przez Klienta),
  • poprzez złożenie indywidualnego zamówienia telefonicznie przez mieszkańców Ostrołęki i bliskich okolic; dostawa gazu dokonuje się w ciągu około  1 godziny na wskazany adres  Ostrołęki i jej bliskich okolic,  numer telefonu dyspozytora – w zakładce „kontakt ”,
  • poprzez złożenie indywidualnego zamówienia przez mieszkańców województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na numery telefonów dystrybutorów gazu; dowóz gazu odbywa się zgodnie harmonogramem, funkcjonującym na danym terenie; numery telefonów do dystrybutorów  podane są  w zakładce „kontakt ”,
  • poprzez zaopatrzenie się w butlę z gazem w oznakowanym logiem firmy punktach wymiany butli, obecnych w  miejscowościach, do których dowożony jest systematycznie gaz przez pracowników firmy Pegas Oil,
  • poprzez samodzielne założenie i obsługę punktu wymiany butli na zasadzie uprzednio otwartej lub nowo założonej formy działalności gospodarczej, szczegóły nawiązania współpracy w zakładce „kontakt ”.

 

  1. Wykorzystanie gazu w butlach jako paliwa do piecyków, promienników, nagrzewnic.

Gaz płynny sprawdza się jako źródło energii w piecykach do ogrzewania, promiennikach i nagrzewnicach. Jednak dla zapewnienia prawidłowego działania tych urządzeń grzewczych w niskich temperaturach otoczenia wymagana jest proporcja propanu do butanu około  80:20. Przy  tak skomponowanym składzie mieszaniny, jej wykorzystanie jest efektywne;  zapewnia ciągłość pracy urządzeń tj. produkcji ciepła. Jednak z powodu wysokiego poboru gazu lub w warunkach eksploatacji zawartości butli w niskich temperaturach, może dojść do spadku temperatury wewnątrz mieszaniny czego skutkiem będzie szronieniem butli oraz osłabienie  zdolności cieczy do parowania.

Firma dysponuje własną rozlewnią gazu, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie ciągłej  podaży  butli z  gazem o optymalnej dla pracy urządzeń grzewczych proporcji propanu do butanu.

  1. Wykorzystanie gazu w butlach jako paliwa do wózków widłowych

Gaz płynny znalazł również zastosowanie jako paliwo do zasilania wózków widłowych.  Butle przeznaczone do tego celu wyposażone są w specjalny zawór (zwany syfonem), umożliwiający pobór fazy ciekłej mieszaniny.  Możliwość wykorzystania gazu LPG do zasilania wózków widłowych jest bardzo ceniona ze względu na liczne korzyści, jakie stąd wynikają. Przede wszystkim przez użytkowników wózków widłowych brane są pod uwagę niskie koszty eksploatacji ( nawet do 50% w stosunku do wózków elektrycznych) oraz duża mobilność (butle można dostarczyć w dowolne miejsce). Nie bez znaczenia pozostaje również niższy poziom hałasu generowany przez silnik w stosunku do innych silników spalinowych oraz wysoka żywotność silników połączona ze zmniejszoną częstotliwością wymiany oleju. Dodatkowym atutem wynikającym z wykorzystania gazu płynnego jest  poszanowanie środowiska. Gaz płynny podczas spalania wydziela bowiem  znikomą ilość związków o niskiej toksyczności do środowiska.
Firma zapewnia stałą dostępność   butli z gazem przystosowanych do zasilania wózków widłowych na terenie składu podatkowego  oraz świadczy usługi dowozu takiego gazu do odbiorców.

 

Gaz w butlach o pojemności 30 kg i 33 kg

Butle te ze względu na większą pojemność mają zastosowanie głównie w przypadkach okresowego zapotrzebowania na wysoką ilość energii w krótkim czasie. Ma to miejsce  przykładowo w przypadku potrzeby szybszego osuszenia nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub biurowego w celu  umożliwienia kontynuowania prac wykończeniowych. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku konieczności ogrzania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody w budynku, do którego miejscowe plany przewidują podłączenie do sieci   gazu ziemnego w niezbyt odległym czasie. Wykorzystanie butli 33 kilogramowych do takich celów nie wiąże się  praktycznie z żadnymi dodatkowymi inwestycjami, gdyż istnieje możliwość wypożyczenia butli za kaucję, która podlega zwrotowi po zakończeniu użytkowania. Przy korzystaniu z  butli 33 kg do zasilania kotła o mocy 20kW, w przypadku zainstalowania pojedynczej butli, pobór paliwa jest tak wysoki, że  w wyniku gwałtownego odparowywania dużej ilości gazu, butla może zamarzać, co z kolei powoduje niedobór par i w konsekwencji przerwy w ich dopływie do  kotła. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest korzystanie z układu kilku połączonych ze sobą butli 33 kg.. Zgodnie z  przepisami butle te muszą znajdować się na zewnątrz budynku w odległości nie bliższej niż   2 m od okien i drzwi, w miejscu zadaszonym i odpowiednio oznakowanym.
Gaz w postaci propanu lub mieszaniny propan-butan w butlach 33 kg dostępny jest w siedzibie firmy w trybie sprzedaży ciągłej.

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń